اطلاعیه
نمایش
3175

تاریخ: 1396/06/11
زمان: 13:58
دهقان حسامی
کارشناس آموزش
برنامه تشکیل دوره توجیهی بدو خدمت
سری جدید دوره توجیهی بدو خدمت از تاریخ 96/6/13 روز دوشنبه ساعت 15 در محل مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار می شود
پیوست ها

1396/06/12
1:10:34 PM