اطلاعیه
نمایش
4224

تاریخ: 1396/07/16
زمان: 12:55
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزش شغلی « قانون مالیات بر ارزش افزوده»
دوره آموزش شغلی ویژه کارشناسان اداری و مالی و ذیحسابان و نیز کارشناسان برنامه و بودجه برگزار می گردد. این دوره تحت عنوان « قانون مالیات بر ارزش افزوده» به مدت 16 ساعت بر اساس برنامه زمانبندی پیوست از 23 مهر ماه اجراء خواهد شد. فراگیران با شرکت دراین دوره: 1- بانحوه محاسبه و ماخذ و نرخ مالیات بر ارزش ا فزوده 2- تشریح وظایف و تکالیف مودیان 3- فرآیند رسیدگی مالیاتی 4- حسابداری مالیات بر ارزش ا فزوده 5- ... آشنا خواهند شد. آخرین مهلت ثبت نام حداکثر تا تا ریخ 96/7/20 می باشد.