اطلاعیه
نمایش
6227

تاریخ: 1396/07/20
زمان: 12:19
حجازی
کارشناس آموزش
تغییر شروع دوره آموزشی
بدینوسیله اعلام می دارد شروع دوره آموزشی « قانون مالیات بر ارزش افزوده » با یک هفته تاخیر در روز یکشنبه مورخ 30 مهرماه96 ساعت 15 عصربرگزار می گردد. برنامه تغییر داده شده پیوست می باشد.
پیوست ها

1396/07/20
12:20:00 PM