اطلاعیه
نمایش
6253

تاریخ: 1396/08/07
زمان: 12:00
حجازی
کارشناس آموزش
اجرای دوره آموزشی «حقوق شهروندی در نظام اداری»
اولین دوره آموزشی «حقوق شهروندی در نظام اداری» با سرفصل جدیدی آغاز گردید. مخاطبان این دوره آموزشی ، تمامی کارکنان و مدیران می باشند. این دوره، در روز سه شنبه مورخ 96/8/16 با حضور کارکنان محترم اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان برگزار خواهد شد. شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیم و حقوق شهروندی در زمینه های زیر آشنا خواهند شد . 1- حق آگاهی از تصمیمات و اقدامات اداری مربوط به حقوق و منافع خود 2- حق دادخواهی اداری 3- حق رعایت حریم خصوصی افراد در نظام اداری 4- حق زنان در برخورداری از فرصت های شغلی و عدم تبعیض در حقوق و مزایا 5- حق اظهار نظر آزاد مردم در مورد فرآیندهای اداری 6- ... هدف کلی از این دوره، افزایش آگاهی، تعهد و مسئولیت کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به رعایت حقوق شهروندی مردم، در نظام اداری می باشد.
پیوست ها