اطلاعیه
نمایش
6258

تاریخ: 1396/08/10
زمان: 12:16
دهقان حسامی
کارشناس آموزش
زمانبندی کلاسهای آموزشی دوره توجیهی بدوخدمت
بدینوسیله هفتمین برنامه کلاسی دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دستگاههای اجرایی استان به شرح فایل ییوست تقدیم میگردد
پیوست ها

1396/08/10
12:16:40 PM