اطلاعیه
نمایش
6271

تاریخ: 1396/08/20
زمان: 14:23
حجازی
کارشناس آموزش
خبر فوری:« تغییر زمان برنامه آموزشی »
دوره آموزشی «آموزش الکترونیکی » ویژه کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی با یک هفته تاخیر ، از روز دوشنبه مورخ 96/8/29 ساعت 8:30 صبح آغاز می گردد. برنامه جدید به پیوست اعلام می گردد.