اطلاعیه
نمایش
6284

تاریخ: 1396/09/08
زمان: 11:44
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی عمومی « کارآفرینی»
براساس برنامه زمانبندی پیوست، دوره آموزشی «کارآفرینی» به مدت 6 ساعت، برگزار می گردد. محتوی این دوره آموزشی عبارتند از: 1- کارآفرینی ونقش آن در حل مسئله وخلاقیت 2- کارآفرینی سازمان وسازمان کار آفرین 3- کارآفرینی، بهبود شیوه های مدیریتی وارزش آفرینی در سازمان 4- فرصت ها وچالش های پیشروی کارآفرینی 5-....
پیوست ها