اطلاعیه
نمایش
6287

تاریخ: 1396/09/08
زمان: 12:23
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی شغلی«حقوق مالیاتی (1) مالیات های مستقیم»
دوره آموزشی شغلی«حقوق مالیاتی (1) مالیات های مستقیم» به مدت 10 ساعت، ویژه کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی برگزار می گردد. شرکت کنندگان در این دوره با قواعد حقوقی حاکم بر مالیات های مستقیم مانند: 1- مالیات برحقوق 2- مالیات بر درآمد های اتفاقی 3- وظایف مودیان 4- سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی 5-... آشنا خواهند شد .
پیوست ها

1396/09/08
12:26:54 PM