اطلاعیه
نمایش
6290

تاریخ: 1396/09/12
زمان: 11:44
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزشی « اصول و مبانی ارتباطات »
یکی از ده ها دوره آموزشی توانمندی های عمومی اداری، دوره آموزشی «اصول و مبانی ارتباطات» می باشد. دراین دوره شرکت کننده با محتوای زیر آشنا خواهد شد. 1- ارتباطات و انواع آن 2- مهارت های برقراری ارتباط اجتماعی 3- وسائل ارتباطی نوین 4- شیوه های اداره و فعالیت کنونی وسایل ارتباطی در جهان 5- ... برنامه پیوست زمان اجرای این دوره آموزشی را اعلام می نماید. این دوره در3 روز به مدت 12 ساعت برگزار خواهد شد. در صورت تمایل به شرکت در این دوره می توانید در سامانه «آموزش کارکنان دولت » ثبت نام نمایید.
پیوست ها