اطلاعیه
نمایش
7

تاریخ: 1396/04/14
زمان: 09:42
شفیعی
کارشناس پژوهش
رابطین محترم آموزشی دستگاه های اجرایی
تذکر مهم: رابطین محترم آموزشی دستگاه های اجرایی و کاربران محترم سامانه به منظور برنامه ریزی دقیقتر ضروری است در اسرع وقت نسبت به تکمیل اطلاعات شغلی خود شامل رسته شغلی، رشته شغلی و پست سازمانی در بخش فراگیران/ویرایش اقدام فرمایند.
پیوست ها