اطلاعیه
نمایش
7308

تاریخ: 1396/09/29
زمان: 09:53
شفیعی
کارشناس پژوهش
قابل توجه شرکت کنندگان آزمون مهارت هفتگانه
بدینوسیله به اطلاع میرساند با توجه به اشکال فنی بوجود آمده در خصوص لغو آزمون مورخه 96/9/28 ؛ متقاضیان می توانند روز شنبه مورخه 96/10/2 راس ساعت 8/30 به مرکز آموزش مراجعه و جهت آزمون خود اقدام نمایند
پیوست ها