اطلاعیه
نمایش
8378

تاریخ: 1396/11/19
زمان: 11:55
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزش شغلی« ارزشیابی عملکرد کارکنان»
دوره آموزش شغلی « ارزشیابی عملکرد کارکنان» به مدت 8 ساعت برگزار می گردد. دراین دوره شرکت کنندگان با آخرین و جدید ترین بخشنامه و دستورالعمل در زمینه ارزشیابی عملکردکارکنان آشنا خواهند شد . این دوره آموزشی درعصر روز چهارشنبه براساس برنامه زمانبندی پیوست اجراء خواهد شد.
پیوست ها