اطلاعیه
نمایش
8380

تاریخ: 1396/11/19
زمان: 13:23
حجازی
کارشناس آموزش
دوره آموزش شغلی « بودجه ریزی عملیاتی»
دوره آموزشی « بودجه ریزی عملیاتی» به مدت 12 ساعت و با هدف آشنایی شرکت کنندگان با الزامات استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد در سازمان و دستگاه اجرایی ،چالش ها ی مربوط به بودجه و فرآیندهای هزینه یابی برمبنای فعالیت ، برگزار خواهد شد. متقاضیان این دوره، ضمن ثبت نام در سامانه آموزشی، براساس برنامه پیوست می توانند در دوره شرکت نمایند.