اطلاعیه
نمایش
9416

تاریخ: 1397/02/19
زمان: 10:28
دهقان حسامی
کارشناس آموزش
قابل توجه کلیه کسانی که در ماه اردیبهشت امتحان ICDL ثبت نام نمودند
امتحان ICDL هفت گانه درماه اردیبهشت مورخ 1397/02/25 سر ساعت 8 صبح برگزار می گردد
پیوست ها