اطلاعیه
نمایش
9475

تاریخ: 1397/03/19
زمان: 10:27
دهقان حسامی
کارشناس آموزش
قابل توجه کلیه کسانی که در ماه خرداد امتحان ICDL ثبت نام نمودند
امتحان ICDL هفت گانه درماه خرداد مورخ 1397/03/27 سر ساعت 8 صبح برگزار می گردد
پیوست ها