اطلاعیه
نمایش
9476

تاریخ: 1397/03/23
زمان: 08:36
جدي
برنامه تشکیل دوره توجیهی بدو خدمت گروه الف استانداری
سری جدید دوره توجیهی بدو خدمت از تاریخ 97/03/27 روزیکشنبه ساعت 30و8 در محل مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار می شود
پیوست ها