اطلاعیه
نمایش
9477

تاریخ: 1397/03/23
زمان: 11:25
جدي
برنامه تشکیل دوره توجیهی بدو خدمت گروه ب استانداری
سری جدید دوره توجیهی بدو خدمت از تاریخ 97/03/28 روزدوشنبه ساعت 30و8 در محل مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار می شود
پیوست ها

1397/04/03
8:14:25 AM