اطلاعیه
نمایش
9479

تاریخ: 1397/03/23
زمان: 12:39
جدي
برنامه تشکیل دوره توجیهی بدو خدمت بنادر و کشتیرانی
سری جدید دوره توجیهی بدو خدمت از تاریخ 97/03/28 روز دوشنبه ساعت 30و8 در محل سازمان بنادر و کشتیرانی انزلی برگزار می شود
پیوست ها

1397/04/03
8:11:25 AM