سخن روز
هدف اصلی تمام تحقیقات جهان، باید کشف نظم منطقی جهان باشد که خداوند در آن گذارده و آن را به زبان ریاضیات بر ما آشکار ساخته است . پوهانس کپلر

هدف تحقیقات

آموزش وتوانمند سازی

رویدادهای آموزش و پژوهش

اطلاعیه

جلسه بررسی طرح های پژوهشی توسعه بوم گردی و ساماندهی فضای سبز شهری رشت مورخ97/9/7

جلسه بررسی طرح های پژوهشی توسعه بوم گردی و ساماندهی فضای سبز شهری رشت مورخ97/9/7

جلسه بررسی طرح های پژوهشی توسعه بوم گردی و ساماندهی فضای سبز شهری رشت مورخ97/9/7

جلسه بررسی طرح های پژوهشی توسعه بوم گردی و ساماندهی فضای سبز شهری رشت مورخ97/9/7

جلسه بررسی طرح های پژوهشی توسعه بوم گردی و ساماندهی فضای سبز شهری رشت مورخ97/9/7

جلسه ارائه طرح های پژوهشی کاربردی در بخش های اقتصادی و سرمایه گذاری مورخ 97/8/30

جلسه ارائه طرح های پژوهشی کاربردی در بخش های اقتصادی و سرمایه گذاری مورخ 97/8/30

جلسه ارائه طرح های پژوهشی کاربردی در بخش های اقتصادی و سرمایه گذاری مورخ 97/8/30

جلسه ارائه طرح های پژوهشی کاربردی در بخش های اقتصادی و سرمایه گذاری مورخ 97/8/30

جلسه ارائه طرح های پژوهشی کاربردی در بخش های اقتصادی و سرمایه گذاری مورخ 97/8/30

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی پیشنهادی استان مورخ 97/8/24

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی پیشنهادی استان مورخ 97/8/24

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی پیشنهادی استان مورخ 97/8/24

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی پیشنهادی استان مورخ 97/8/24

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی پیشنهادی استان مورخ 97/8/24

جلسه بررسی طرح پژوهشی ماسب سازی فضای شهری و ایجاد شهرک چالش در دانشگاه مورخ97/8/23

جلسه بررسی طرح پژوهشی ماسب سازی فضای شهری و ایجاد شهرک چالش در دانشگاه مورخ97/8/23

جلسه بررسی طرح پژوهشی ماسب سازی فضای شهری و ایجاد شهرک چالش در دانشگاه مورخ97/8/23

جلسه بررسی طرح پژوهشی ماسب سازی فضای شهری و ایجاد شهرک چالش در دانشگاه مورخ97/8/23

جلسه بررسی طرح پژوهشی ماسب سازی فضای شهری و ایجاد شهرک چالش در دانشگاه مورخ97/8/23

جلسه تعیین شاخص های انتخاب دستگاه اجرایی پژوهش محور مورخ 97/8/14

جلسه تعیین شاخص های انتخاب دستگاه اجرایی پژوهش محور مورخ 97/8/14

جلسه تعیین شاخص های انتخاب دستگاه اجرایی پژوهش محور مورخ 97/8/14

جلسه تعیین شاخص های انتخاب دستگاه اجرایی پژوهش محور مورخ 97/8/14

جلسه تعیین شاخص های انتخاب دستگاه اجرایی پژوهش محور مورخ 97/8/14

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد استانداری و هواشناسی مورخ97/8/9

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد استانداری و هواشناسی مورخ97/8/9

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد استانداری و هواشناسی مورخ97/8/9

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد استانداری و هواشناسی مورخ97/8/9

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد استانداری و هواشناسی مورخ97/8/9

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی سال 97 مورخ97/7/26

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی سال 97 مورخ97/7/26

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی سال 97 مورخ97/7/26

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی سال 97 مورخ97/7/26

جلسه هماهنگی داوری طرح های پژوهشی سال 97 مورخ97/7/26

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی اقتصادی صیادی پره و منطقه آزاد انزلی مورخ 97/7/25

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی اقتصادی صیادی پره و منطقه آزاد انزلی مورخ 97/7/25

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی اقتصادی صیادی پره و منطقه آزاد انزلی مورخ 97/7/25

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی اقتصادی صیادی پره و منطقه آزاد انزلی مورخ 97/7/25

جلسه بررسی عملکرد طرح های پژوهشی اقتصادی صیادی پره و منطقه آزاد انزلی مورخ 97/7/25

رویداد نیمروزی استارتاپ و ایده پردازی با مشارکت دفتر امور اجتماعی استانداری و جهاد دانشگاهی مورخ 97/8/22

رویداد نیمروزی استارتاپ و ایده پردازی با مشارکت دفتر امور اجتماعی استانداری و جهاد دانشگاهی مورخ 97/8/22

رویداد نیمروزی استارتاپ و ایده پردازی با مشارکت دفتر امور اجتماعی استانداری و جهاد دانشگاهی مورخ 97/8/22

رویداد نیمروزی استارتاپ و ایده پردازی با مشارکت دفتر امور اجتماعی استانداری و جهاد دانشگاهی مورخ 97/8/22

رویداد نیمروزی استارتاپ و ایده پردازی با مشارکت دفتر امور اجتماعی استانداری و جهاد دانشگاهی مورخ 97/8/22

جلسه بررسی طرح پژوهشی کاربردی درمان گیاهی دیابت و طرح استفاده اقتصادی از رودخانه پارک شهر مورخ97/7/18

جلسه بررسی طرح پژوهشی کاربردی درمان گیاهی دیابت و طرح استفاده اقتصادی از رودخانه پارک شهر مورخ97/7/18

جلسه بررسی طرح پژوهشی کاربردی درمان گیاهی دیابت و طرح استفاده اقتصادی از رودخانه پارک شهر مورخ97/7/18

جلسه بررسی طرح پژوهشی کاربردی درمان گیاهی دیابت و طرح استفاده اقتصادی از رودخانه پارک شهر مورخ97/7/18

جلسه بررسی طرح پژوهشی کاربردی درمان گیاهی دیابت و طرح استفاده اقتصادی از رودخانه پارک شهر مورخ97/7/18

گردهمایی سالانه رابطین و کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی استان گیلان مورخ 97/7/16

گردهمایی سالانه رابطین و کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی استان گیلان مورخ 97/7/16

گردهمایی سالانه رابطین و کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی استان گیلان مورخ 97/7/16

گردهمایی سالانه رابطین و کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی استان گیلان مورخ 97/7/16

گردهمایی سالانه رابطین و کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی استان گیلان مورخ 97/7/16

گردهمایی سالانه رابطین و کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی استان گیلان مورخ 97/7/16

گردهمایی سالانه رابطین و کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی استان گیلان مورخ 97/7/16

گردهمایی سالانه رابطین و کارشناسان آموزش دستگاه های اجرایی استان گیلان مورخ 97/7/16

جلسه بررسی طرح های پژوهشی کاربردی بهزیستی و سلامت اجتماعی مورخ 97/7/11

جلسه بررسی طرح های پژوهشی کاربردی بهزیستی و سلامت اجتماعی مورخ 97/7/11

جلسه بررسی طرح های پژوهشی کاربردی بهزیستی و سلامت اجتماعی مورخ 97/7/11

جلسه بررسی طرح های پژوهشی کاربردی بهزیستی و سلامت اجتماعی مورخ 97/7/11

جلسه بررسی طرح های پژوهشی کاربردی بهزیستی و سلامت اجتماعی مورخ 97/7/11

جلسه بررسی طرح های پژوهشی استفاده از مصالح ساختمانی جدید و بهینه در مصرف انرژی مورخ 97/7/4

جلسه بررسی طرح های پژوهشی استفاده از مصالح ساختمانی جدید و بهینه در مصرف انرژی مورخ 97/7/4

جلسه بررسی طرح های پژوهشی استفاده از مصالح ساختمانی جدید و بهینه در مصرف انرژی مورخ 97/7/4

جلسه بررسی طرح های پژوهشی استفاده از مصالح ساختمانی جدید و بهینه در مصرف انرژی مورخ 97/7/4

جلسه بررسی طرح های پژوهشی استفاده از مصالح ساختمانی جدید و بهینه در مصرف انرژی مورخ 97/7/4

جلسه بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار مورخ 97/6/21

جلسه بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار مورخ 97/6/21

جلسه بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار مورخ 97/6/21

جلسه بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار مورخ 97/6/21

جلسه بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار مورخ 97/6/21

جلسه هماهنگی میز گرد های نقد و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی با رویکرد آموزشی مورخ97/6/18

جلسه هماهنگی میز گرد های نقد و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی با رویکرد آموزشی مورخ97/6/18

جلسه هماهنگی میز گرد های نقد و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی با رویکرد آموزشی مورخ97/6/18

جلسه هماهنگی میز گرد های نقد و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی با رویکرد آموزشی مورخ97/6/18

جلسه بررسی طرح های پژوهشی سال 97 دستگاه های اجرایی استان مورخ97/6/7

جلسه بررسی طرح های پژوهشی سال 97 دستگاه های اجرایی استان مورخ97/6/7

جلسه بررسی طرح های پژوهشی سال 97 دستگاه های اجرایی استان مورخ97/6/7

جلسه بررسی طرح های پژوهشی سال 97 دستگاه های اجرایی استان مورخ97/6/7

جلسه بررسی طرح های پژوهشی سال 97 دستگاه های اجرایی استان مورخ97/6/7

جلسه بررسی اقدامات اجرایی سند برنامه ششم در بخش پژوهش و فنآوری مورخ97/5/30

جلسه بررسی طرح کاربردی تصفیه پساب صنعتی و عفونی، طرح پژوهشی تصفیه با نانو مورخ 97/5/17

جلسه بررسی طرح کاربردی تصفیه پساب صنعتی و عفونی، طرح پژوهشی تصفیه با نانو مورخ 97/5/17

جلسه بررسی طرح کاربردی تصفیه پساب صنعتی و عفونی، طرح پژوهشی تصفیه با نانو مورخ 97/5/17

جلسه بررسی طرح کاربردی تصفیه پساب صنعتی و عفونی، طرح پژوهشی تصفیه با نانو مورخ 97/5/17

جلسه بررسی طرح کاربردی تصفیه پساب صنعتی و عفونی، طرح پژوهشی تصفیه با نانو مورخ 97/5/17

جلسه بررسی طرح کاربردی تصفیه پساب صنعتی و عفونی، طرح پژوهشی تصفیه با نانو مورخ 97/5/17

برگزاری 6 دوره توجیهی بدو خدمت در 3 ماه اول سال 1397

برگزاری 6 دوره توجیهی بدو خدمت در 3 ماه اول سال 1397

برگزاری 6 دوره توجیهی بدو خدمت در 3 ماه اول سال 1397

برگزاری 6 دوره توجیهی بدو خدمت در 3 ماه اول سال 1397

اخبارو اطلاعیه های مرکز
حجازی
آموزشی
1397/04/31
10:18

یحیی زاده نوجوکامبری
پژوهشی
1396/05/14
11:58

طرح های پژوهشی(ازمحل اعتبارات پژوهشی)

 • بررسی عوارض حاد پس از انتقال خون در استان گیلان- 1395-1393 ادامه
 • بررسي ارتباط سلامت روان و سرمايه اجتماعي در بیماران مبتلا به ایدز ادامه
 • مصالح ساختمانی جدید، سبک و مقاوم و بازیافت آنها ادامه
 • تحليل هزيـنه – فايـده صيــد در شركتهاي تعاوني صيادي پــره استان گیلان ادامه
 • طرح توجیهی مرکز مالی بین المللی .IFC. (ابعاد فنی،مالی و تجاری) ادامه
 • جايگزيني پروتئينهاي گياهي و جانوري بجاي پودر ماهي با هدف توليد جيره اقتصادي تاسماهيان ادامه
 • مطالعه مقادیر حدي داده هاي جوي استان گیلان ادامه
 • بررسی مشکلات مناسب سازی شهری و ارتباط آن با میزان مشارکت اجتماعی معلولان جسمی- حرکتی استان گیلان ادامه
 • طرح جامع راهبردی توسعه بومگردی استان گیلان ادامه
 • تحلیل زنجیره ارزش صنایع سلولزی، غذایی، دارویی و فولادی ادامه
موسسات تعیین صلاحیت شده آموزشی

موسسه دانش و صنعت دیلمان

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: اموراداری ومالی

موسسه دانش و صنعت دیلمان

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: اموراداری ومالی

موسسه دانش و صنعت دیلمان

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: اموراداری

موسسه دانش و صنعت دیلمان

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: امورمالی

موسسه دانش و صنعت دیلمان

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: اموراقتصاد وبازرگانی

شرکت آرتا اندیشه کادوس گیلان

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: امورمالی

شرکت آرتا اندیشه کادوس گیلان

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: اموراداری

شرکت توسعه تجارت مدیران تعالی منطقه آزاد انزلی

گروه: کشاورزی ومحیط زیست

حیطه: کشاورزی

موسسه پیام رسالت گیل

گروه: زبانهای خارجی

حیطه: زبان های خارجه

موسسه علوم و فنون کادوس

گروه: اموراداری ، مالی وبازرگانی

حیطه: اموراداری ومالی

کلاسهای هفته
برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی
1397/09/24
08.30
الی
12.30
9721907250229
مرکز آموزش وپژوهش
کلاس شماره502
قانون مدیریت خدمات کشوری
1397/09/24
9
الی
15
9721801040129
مرکز آموزش وپژوهش
کلاس شماره 602
برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی
1397/09/25
08.30
الی
12.30
9721907250229
مرکز آموزش وپژوهش
کلاس شماره502
آداب و اسرار نماز (بخش حضوری)
1397/09/25
13.00
الی
14.30
9712202240329
سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان
سالن کنفرانس
قانون مدیریت خدمات کشوری
1397/09/25
9
الی
15
9721801040229
مرکز آموزش وپژوهش
کلاس شماره 602
قانون مدیریت خدمات کشوری
1397/09/26
9
الی
15
9721801040329
مرکز آموزش وپژوهش
کلاس شماره 601
توجیهی و تصدی شغل بدو خدمت
1397/09/26
9
الی
15
9721801010329
مرکز آموزش وپژوهش
کلاس شماره 601
اصول و آداب تشریفات
1397/09/26
15.00
الی
18.00
9711712080229
مرکز آموزش وپژوهش
کلاس شماره501
قانون مدیریت خدمات کشوری
1397/09/27
9
الی
15
9721801040429
مرکز آموزش وپژوهش
کلاس شماره 602
توجیهی و تصدی شغل بدو خدمت
1397/09/27
9
الی
15
9721801010429
مرکز آموزش وپژوهش
کلاس شماره 602
ارتباطات سازمانی
1397/09/27
14/30
الی
17/30
9721909100129
مرکز آموزش وپژوهش
کلاس شماره 602
توجیهی و تصدی شغل بدو خدمت
1397/09/28
9
الی
15
9721801010529
مرکز آموزش وپژوهش
کلاس شماره 602
قانون مدیریت خدمات کشوری
1397/09/28
9
الی
15
9721801040529
مرکز آموزش وپژوهش
کلاس شماره 602
تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها
1397/09/28
13
الی
20
9711104030229
مرکز آموزش وپژوهش
سالن اجتماعات
مدیریت تعارض و فنون مذاکره
1397/09/29
8.30
الی
13.30
9721104560129
مرکز آموزش وپژوهش
سالن اجتماعات
پیوندها
اطلاعات دوره های درحال ثبت نام
فناوری اطلاعات
مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رای...
26
22
فناوری اطلاعات
مهاجرت به نرم افزاری آزاد / متن باز
24
16
فناوری اطلاعات
مدیریت خدمات فاوا و ITIL
16
12
فناوری اطلاعات
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
13
14
فناوری اطلاعات
رایانش ابری
11
8
فناوری اطلاعات
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
10
8
فناوری اطلاعات
مدیریت فرآیندهای سازمانی
7
12
فناوری اطلاعات
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
5
12
فناوری اطلاعات
حاکمیت فاوا (اصول، چارچوب و استقرار...
4
12
فناوری اطلاعات
امنیت کاربری فناوری اطلاعات(اکفا)
4
12
فناوری اطلاعات
مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات
3
10
فناوری اطلاعات
معماری فناوری اطلاعات سازمانی
3
20
فناوری اطلاعات
مدیریت امنیت اطلاعات
2
20
فناوری اطلاعات
دولت الکترونیکی
0
8
فناوری اطلاعات
بنیان مدیریت امنیت اطلاعات(بما)
0
8
فناوری اطلاعات
تحلیل و طراحی سیستم
0
16
فناوری اطلاعات
مهندسی شبکه
0
30
ثبت نام دوره های آموزشی
 • عنوان : مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه
  مدت دوره : 22 تعداد ثبت نام : 26
 • عنوان : مهاجرت به نرم افزاری آزاد / متن باز
  مدت دوره : 16 تعداد ثبت نام : 24
 • عنوان : مدیریت خدمات فاوا و ITIL
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 16
 • عنوان : مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
  مدت دوره : 14 تعداد ثبت نام : 13
 • عنوان : رایانش ابری
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 11
 • عنوان : مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 10
 • عنوان : مدیریت فرآیندهای سازمانی
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 7
 • عنوان : مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 5
 • عنوان : حاکمیت فاوا (اصول، چارچوب و استقرار)
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 4
 • عنوان : امنیت کاربری فناوری اطلاعات(اکفا)
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 4
 • عنوان : مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات
  مدت دوره : 10 تعداد ثبت نام : 3
 • عنوان : معماری فناوری اطلاعات سازمانی
  مدت دوره : 20 تعداد ثبت نام : 3
 • عنوان : مدیریت امنیت اطلاعات
  مدت دوره : 20 تعداد ثبت نام : 2
 • عنوان : دولت الکترونیکی
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 0
 • عنوان : بنیان مدیریت امنیت اطلاعات(بما)
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 0
 • عنوان : تحلیل و طراحی سیستم
  مدت دوره : 16 تعداد ثبت نام : 0
 • عنوان : مهندسی شبکه
  مدت دوره : 30 تعداد ثبت نام : 0
منابع آموزشی
      « حقوق خانواده» ویژه آزمون غیر حضوری « اداره کل بهزیستی گیلا...
      « روابط سالم زوجین» ویژه آزمون غیر حضوری « اداره کل بهزیستی ...
      « اخلاق فردی, اجتماعی و اداری» ویژه آزمون غیر حضوری «اداره ک...
      « ایران شناسی» ویژه آزمون غیر حضوری « اداره کل بهزیستی گیلان...
      «منشور حقوق شهر وندی» ویژه آزمون غیر حضوری
      «حقوق شهروندی در نظام اداری» ویژه آزمون غیر حضوری
      منبع آموزشی مبحث آشنایی با اندیشه های سیاسی و مدیریتی مقام م...
      منبع آموزشی مبحث مدیریت تعارض ویژه تربیت مدیران پایه( دکتر چ...
      منبع آموزشی مبحث مدیریت اسلامی ویژه حین انتصاب مدیران پایه (...
      منبع آموزشی مبحث بهروری ویژه تربیت مدیران میانی( دکتر چگینی)
      منبع آموزشی مبحث مدیریت منابع ویژه مدیران پایه ( دکتر چگینی ...
      منبع آموزشی مبحث حقوق اساسی ویژه تربیت مدیران پایه( خانم دکت...
      منبع آموزشی انسان شناسی ویژه پودمان تربیت مدیران پایه ( دکتر...
      منبع آموزشی مدیریت در قرآن ویژه پودمان تربیت مدیران پایه ( د...
      منابع آموزشی مدیریت در قرآن ویژه پودمان تربیت مدیران پایه (د...
      منبع آموزشی رویکردهای نوین مدیریت دولتی ویژه مدیران میانی( د...
      مدیریت دانش سازمانی (غیر حضوری)
      منبع آموزشی درس مهارتهای ارتباطی ویژه تربیت پایه مدیران( دک...
      منبع آموزشی درس مدیریت منابع ویژه مدیران پایه (دکتر عالم تبر...
      منبع اموزشی درس حقوق اساسی ویژه تربیت مدیر پایه ( خانم دکتر ...
      منبع آموزشی تیم سازی و شیوه کار گروهی ویژه تربیت مدیران پایه...
      جزوه (اول) دوره آموزشی «حقوق مالیاتی» - استاد گلدوست
      جزوه (دوم) دوره آموزشی «حقوق مالیاتی» - استاد گلدوست
      اصول و مبانی ارتباطات- آذرماه - استاد محمد حسینی
      جزوه دوره آموزشی« آموزش الکترونیکی» استاد صابر سمیعی
      جزوه دوره آموزشی« آموزش الکترونیکی» استاد صابر سمیعی
      منبع آموزشی مبحث مدیریت ارتباطات سازمانی (دکتر پایندانی)
      منبع آموزشی درس برنامه های دولت ویژه تربیت مدیران پایه ( دک...
      منبع آموزشی درس برنامه های دولت ویژه تربیت مدیران پایه ( دک...
      منبع آموزشی درس برنامه های دولت ویژه تربیت مدیران پایه ( دک...
      منبع آموزشی درس برنامه های دولت ویژه تربیت مدیران پایه ( دک...
      منبع آموزشی درس تفکر خلاق ویژه مدیران میانی ( دکتر جمشیدی)
      منبع آموزشی سیاستهای کلی نظام ( دکتر عبیری) پودمان تربیت مدی...
      منبع آموزشی مدیریت تعارض ( دکتر سید دانش ) ویژه پودمان تربیت...
      منبع آموزشی درس مهارتهای ارتباطی مدیران ( دکتر سید دانش) ویژ...
      منبع آموزشی درس مهارتهای ارتباطی مدیران ( دکتر پایندانی ) وی...
      منبع آموزشی درس تیم کاری ویژه تربیت مدیران پایه ( دکتر جیگا...
      منبع آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران ( دکتر پایندانی) ویژه پو...
      بخشنامه ارزشیابی کارکنان ( فنون سنجش و ارزیابی عملکرد دکتر ع...
      منبع آموزشی مدیریت تعارض و فنون مذاکره ویژه تربیت مدیران پای...
      منبع آموزشی فنون سنجش و ارزیابی عملکرد 1( دکتر عالم تبریز وی...
      منبع آموزشی فنون سنجش و ارزیابی عملکرد 2( دکتر عالم تبریز وی...
      منبع آموزشی فن اداره جلسات دکتر جیگاره(ویژه مدیران دانشگاه ...
      منبع آموزشی درس مهارتهای ارتباطی مدیران دکتر جیگاره( ویژه تر...
      منبع آموزشی درس مبانی سازمان و مدیریت( دکتر عالم تبریز)
      منبع آموزشی درس مبانی سازمان و مدیریت( دکتر عالم تبریز)
      منابع درس مهارتهای ارتباطی مدیران ( ویژه پودمان تربیت مدیر،م...
      دوره " آداب اسرار نماز" بخش غیر حضوری
      دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      دوره "مدیریت ابزارواطلاعات سازمانی" آقای آینه سا...
      دوره "توجیهی بدوخدمت-درس اخلاق حرفه ای مبتنی بر
      دوره "توجیهی بدوخدمت-درس ارتباطات سازمانی"
      دوره "توجیهی بدو خدمت-درس فرهنگ سازمانی"
      دوره "توجیهی بدو خدمت-درس آشنایی با ساختار نظام
      دوره" توجیهی بدو خدمت" استاد عسکری
      مبانی و اصول ارتباطات راه و شهرسازی "غیرحضوری"
      اقتصاد مقاومتی یک
      نقشه راه اصلاح نظام اداری
      ارتقا سلامت اداری (1)
      ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد (غیر حضوری)
      نقشه راه اصلاح نظام اداری (1) (غیرحضوری)
      آشنای با نظام آموزش کارکنان دولت (غیرحضوری)
      توانمندی عمومی پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي و...
      توانمندی عمومی پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي و...
      توانمندی عمومی پدافند غيرعامل (غیر حضوری)
      توانمندی عمومی آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس (غیر حضوری)
      آشنایی با برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن(غیرحضوری)
      حکومت مهدوی و وظایف منتظران (غیر حضوری)
      حکومت مهدوی و وظایف منتظران (غیر حضوری)
      حکومت مهدوی و وظایف منتظران (غیر حضوری)
      معرفت و بصیرت حسینی (غیرحضوری)
      سبك زندگي بر مبناي آموزه هاي ديني (غیرحضوری)
      آسیب شناسی خانواده (غیرحضوری)
      مردم سالاری اسلامی (غیرحضوری)
      اصول و مبانی ارتباطات (غیرحضوری)
      مبانی و اصول ارتباطات (غیر حضوری)
منابع پژوهشی
      سند برنامه ششم بخش پژوهش و فناوری(Word)
      سند برنامه ششم بخش پژوهش و فناوری
      فرم ارزیابی اعتبارات پژوهشی سال94
      تنگناها و چالش های بخش ورزش و جوانان
      تنگناها و چالشهای بخش بهره وری
      تنگناها و چالشهای بخش انرژی
      تنگناها و چالش‌ها بخش آب
      تنگناها و چالشهای بخش آمایش
      تنگناها و چالشهای بخش آموزش
      تنگناها و چالشهای بخش بازرگانی
      تنگناها و چالشهای بخش بانوان و خانواده
      تنگناها و چالشهای بخش بهبود مدیریت
      تنگناها و چالشهای بخش تامین منابع مالی
      تنگناها و چالشهای بخش تجارت خارجی
      تنگناها و چالشهای بخش توسعه روستایی
      تنگناها و چالشهای بخش جمعیت
      تنگناها و چالشهای بخش حمل و نقل
      تنگناها و چالشهای بخش رشد، سرمایه گذاری و اشتغال
      تنگناها و چالشهای بخش رفاه وتامین اجتماعی
      تنگناها و چالشهای بخش سرمایه اجتماعی
      تنگناها و چالشهای بخش سلامت
      تنگناها و چالشهای بخش صنعت و معدن
      تنگناها و چالشهای بخش عمران شهری
      تنگناها و چالشهای بخش فرهنگ و هنر و رسانه
      تنگناها و چالشهای بخش فناوری و ارتباطات
      تنگناها و چالشهای بخش کشاورزی و منابع طبیعی
      تنگناها و چالشهای بخش گردشگری
      تنگناها و چالشهای بخش محیط زیست گیلان
      تنگناها و چالشهای بخش مسکن
      آئين‌نامه نحوه انتخاب پژوهشگران سازمانهاي اجرايي استان گیلان
      فرم ارزیابی عملکرد پژوهشی دستگاه¬های اجرایی
      پرسشنامه انتخاب پژوهشگران سازمان های اجرایی94
      آمار شاخصهای پژوهشی ویژه دستگاههای اجرایی استان گیلان
      آمار شاخصهای پژوهشی ویژه موسسات تحقیقاتی
      شاخصهای پژوهشی کمیته پژوهش
      فرم ارزیابی اعتبارات پزوهشی سال 1392
      بارگذاری فرم معرفی نماینده پژوهشی دستگاه اجرایی
      بارگذاری فرم پروپوزال
      بارگذاری فرآیند ثبت طرح های پژوهشی در سامانه سمات
      بارگذاری سیاست های پژوهشی 93 و 94- عتف
      بارگذاری کاربرگ ارزشیابی
      فراخوان هفته پژوهش
      سند برنامه ششم بخش پژوهش و فناوری(Word)